Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Hírek, események

Tudósítások, hírek a Magyar Evangélikus Konferencia és a külföldön élő magyar evangélikusok eseményeiről, alkalmairól

Nyolcvanéves szlovéniai magyar lelkészeket köszöntöttek

Négy fiatalembert szenteltek lelkésszé 1958. október 31-én a szlovéniai Muraszombat evangélikus templomában. Egyikük később Ausztriába került, hárman azonban szülőhelyükön szolgáltak, részben magyar hívek között.

Bővebben…

Vendégjáró szomszédok – szlovén csoport Surdon

A Zala megyei Surd evangélikusai sok éve ápolnak testvérkapcsolatot a szlovén lutheránusokkal. Nem véletlen, hogy éppen velük: Kuzmics István bibliafordító lelkész ugyanis 1755 és 1779 között a surdiak pásztora volt, s ez idő alatt fordította le az Újszövetséget szlovén nyelvre. Munkája 1773-ban Halléban jelent meg.

Bővebben…

Kolozsvári advent

Ötéves hagyomány a kolozsvári evangélikus gyülekezetben, hogy advent első hétvégéjén a közösség apraja-nagyja a vasárnapi istentisztelet után jótékonysági célú, vidám hangulatú vásárra gyülekezik össze a lutheránus püspökség udvarán. Az idei alkalom nemcsak abban különbözött az előző évekétől, hogy már a „kisböjti” elcsendesedés előestéjén, szombat délután Tamás-misével kezdődött az advent, hanem abban is, hogy nagyobb szerepet kapott a zene.

Bővebben…

Testvérgyülekezeti találkozás

Szikrázó napsütéssel köszöntött ránk a november eleji kora ősz első vasárnapja, amikor a debreceni evangélikus gyülekezet egy lelkes csoportja Réz-Nagy Zoltán lelkésznek, valamint Pazár István felügyelőnek a vezetésével látogatást tett a nagyváradi evangélikus-lutheránus hittestvéreinél.

Bővebben…

125 éves a Brassói Egyházmegye

A címből szándékosan maradt el a magyar és az evangélikus jelző. Hiszen gondolna-e a kedves olvasó másra akkor, amikor lapunk hasábjain rendszeresek a tudósítások az evangélikus csángó gyülekezetek háza tájáról? Így rögtön felmerül a kérdés: csak százhuszonöt év?

Bővebben…

Emlékezetes reformációi ünnepség a magyar evangélikus határvidéken

„…építünk, építünk… önerőből, Isten dicsőségére. Bízva abban, hogy nemcsak mi fáradozunk, hanem az Úr is építi a házat. A kő és a lelki házat egyaránt. Erős vár a mi Istenünk!” – a helyi lelkész, Székely Levente zárta e mondatokkal a Tatrangi Evangélikus Egyházközséget bemutató írását a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház 1999-ben kiadott könyvnaptárában. Nos, a két egyházmegyében harminckét magyar, egyben pedig négy szlovák ajkú evangélikus közösséget tömörítő (2001-ig Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyháznak nevezett) egyházkerület legnépesebb magyar falusi gyülekezetében azóta sem torpant meg az építkezés. Mint lapunk múlt heti számában röviden már hírül adtuk: a reformáció idei emléknapjához kapcsolódóan a kívül-belül megújult templom és a ravatalozókápolnaként is funkcionáló gyülekezeti ház(rész) felszentelése nyitott újabb fejezetet az egyházközség történetében. A teológiai konferenciával kiegészült barcasági rendezvénysorozatra két magyarországi szolgálattevőt – D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspököt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökét és dr. Tarr Kálmán nyugalmazott református lelkészt, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány volt főtitkárát (a Kálvin János Kiadó volt igazgatóját) – kísérhettük el. Mellettük egy németországi meghívott, dr. Rainer Stahl, a Martin-Luther-Bund (Luther Márton Szövetség) főtitkára volt a tatrangi gyülekezet és a Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház közös szervezésében lezajlott reformációi ünnepségek külhoni előadója.

Bővebben…

Lelkészlakszentelés Alsószeliben

Új parókiával gazdagodott a szlovákiai Alsószeli evangélikus gyülekezete. Az új épületet november 5-én ünnepi istentiszteleten szentelték fel. Igehirdetőként Milan Krivda, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Nyugati Egyházkerületének, illetve dr. Fabiny Tamás, a Magyaroszági Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke szolgált a kétnyelvű, szlovák–magyar alkalmon. A liturgiában a szomszédos egyházközségek lelkészei működtek közre, a felszentelést Boris Mišina pozsonyi esperes és helyettese, dr. Andrea Lukačovská végezte. Az új parókiát megáldotta Fabiny Tamás is.

Bővebben…

Máig élő félelem – Beszélgetés Tófalvi Zoltán újságíróval az 1956-os forradalomról

Nehéz elérni. Mindig úton van: a Román Televízió magyar adásának volt szerkesztője, cikket ír, évtizedek óta kutatja 1956-os forradalmunk erdélyi vonatkozásait. 1944-ben született Korondon. Pályafutása alatt a marosvásárhelyi rádió, a Hét és az Erdélyi Napló című kulturális hetilapok munkatársa. A Sapientia Egyetem volt tanára. Fontosabb munkái: Kövek egy siratófalhoz, A sóvidéki népi fazekasság, Forradalom és szabadságharc Magyarországon (I–II. kötet). Négyrészes dokumentumfilmet készített 1956-ról; a romániai magyarság jogfosztása ellen tűzhalállal tiltakozó Moyses Mártonról; négy kötet már megjelent az 1956 erdélyi mártírjai című, tízkötetesre tervezett sorozatból. Ezek a száraz életrajzi adatok. Tófalvi Zoltán fáradhatatlan krónikás, aki gáncsok, életveszélyes fenyegetések ellenére is keresi az igazságot. Rendíthetetlen őrző a strázsán minden időben. Marosvásárhelyi otthonában a dicső és tragikus napokat idéztük. Az ismert és ismeretlen hősökre emlékeztünk egy októberi délelőtt.

Bővebben…

„Maek extra” – Magyar evangélikus (tanulmányi) konferencia

A Luther-rózsa színei sorozat harmadik tanulmányi konferenciáját tartotta meg szeptember 30. és október 1. között Révfülöpön a Magyar Evangélikus Konferencia (Maek).

Bővebben…

Tanévnyitó a nagyváradi evangélikus óvodában

Az új tanévet izgatottan váró gyermekek és szülők zsibongásától volt hangos szeptember 12-én reggel a nagyváradi evangélikus templom. Hagyományainkhoz híven istentisztelettel vette kezdetét az idén tanév.

Bővebben…

Óvodanyitással kezdődött az új tanév keleten

Tanévet kezdett Románia-szerte az elmúlt hétfőn számtalan gyermek. Az elsősök virágcsokrot szorongatva lépték át az iskola küszöbét, és az óvodákat is újra zsivaj tölti be. Hát még Négyfaluban, ahol most nyitotta meg először kapuit a magyar tannyelvű napközis óvoda! Örömre és reménykedésre lehet oka a közösségnek, de még sok akadályt kell legyőzzenek, hogy gyermekeik valóban színvonalas oktatásban részesülhessenek egészen az érettségiig.

Bővebben…

Csemeték Tündérországban – Erdélyi országos konfirmandustábor

Erdély Tündérországában, mesebeli szépségű fenyvesek között, a Kovászna megyei Kommandón táborozott harminchét evangélikus „csemete” június 27. és július 3. között az országos evangélikus konfirmandustáborban. Az együttlét vezérfonala az Úrtól tanult imádság, a Miatyánk volt, ezért is lett a tábor mottója: Úton a mi Atyánkkal.

Bővebben…

Kétszáz éves templom a Barcaságban

Kétnapos ünnep keretében emlékeztek meg az elmúlt hétvégén a romániai Barcaságban a bácsfalusi templom kétszáz éves fennállásáról. A felemelő ünnepség első napján – Barcsa István helyi lelkész megnyitója után – a hívek és a résztvevő érdeklődők kulturális műsor keretében ismerkedhettek a gyülekezet történetével, vasárnap pedig ünnepi istentiszteletet és közgyűlést tartottak a csángó szőttesekkel pompázó templomban.

Bővebben…

„Faltörő” evangélium az éter hullámain – Ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg a Trans World Radio ötven éve indult magyar nyelvű adásáról

A Trans World Radio (TWR) úgynevezett Monte Carló-i adása hosszú éveken keresztül elérte a magyarul beszélőket határainkon innen és túl. A keresztény csatornát a magyar származású amerikai Paul Freed alapította. A nemzetközi szervezet külföldi adományozók segítségével indította el európai misszióját, amikor kibérelte a – még Hitler által építtetett és a teljes Európa elérésére alkalmas – hatalmas kapacitású rádióadót. Isten csodája, hogy ez az adó azelőtt nem működött, így a propagandacélokra tervezett antennákon először az evangélium szólalt meg. Az adó ma is használatban van, a TWR jelenleg több mint négyszázötven nyelven és nyelvjárásban sugározza evangéliumi adásait. Komoly és felemelő dolog átélni, hogy a mi hitünk nemzetközi, így a rádióhallgatók egy láthatatlan gyülekezetet képeznek az egész világon. A keleti blokk országaiban beszélt nyelvek közül a magyar volt az egyik első, amelyen sugárzott az adó. A rádió segítségével „át lehetett törni” az Európát kettéosztó falat, hiszen a hanghullámok előtt nincsenek országhatárok. Minderre dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára utalt múlt szombaton, a Trans World Radio magyar nyelvű adása megindulásának ötvenedik évfordulója alkalmából meghirdetett ünnepi istentisztelet elején.

Bővebben…

Erődtemplomi kincskeresés – Nyolcvanéves az Evangélikus Mihály-testvérközösség (Michaelsbruderschaft)

Az ifjúkor kincskeresési lázából – kutatni padlásokon, elhagyatott várakban vagy romok között – felnőttként sem gyógyul ki mindenki. És valóban: kinek a fantáziáját ne mozgatnák meg elrejtett kincsek, lovagkori szerződések, a múlt feltárásának lehetőségei… S hogy merre induljunk? Az irány a nyolcvanéves múltra visszatekintő testvérközösség képviselői számára éppenséggel Erdélyben sem lehetett más, mint – toronyiránt.

Bővebben…

A kilencvenéves Pósfay György köszöntése

Tizenöt éves genfi szolgálata után 1986. június 5-én családi és baráti körben búcsúztattuk el a Lutheránus Világszövetség nyugalomba vonuló Latin-Amerika-titkárát, Pósfay Györgyöt. Vezetékneve kezdőbetűjére utalva három angol szóval foglaltam össze tevékenységét: Pastor – Polyglott – Passion. Az idén június 18-án Isten kegyelméből kilencvenéves lelkésztársat május 21-én Genfben személyesen kereshettem fel, és átadtam egyházunk gratulációját.

Bővebben…

Pünkösdi szeretetlángok a Deák térről

Az írásunk mottójában olvasható sorok a pest-budai evangélikusok Kollár Jánoshoz írt meghívólevelének aláírása: „az egyház szlovák tagjai”. Akik a reformkor derekán még gyakran a németekkel szemben is többségben voltak, az elenyésző lélekszámú magyarokról nem is szólva, és pünkösd hétfőjének ünneplése szlovák jellegű volt. Aztán nagyot fordult a történelem kereke.

Bővebben…

Közös pünkösdi ünneplés szlovák testvéreinkkel

A Deák téri templom felszentelésének kétszázadik évfordulója alkalmából rendezett pünkösdi ünnepségsorozatot Szlovákiából és Prágából érkezett vendégek is megtisztelték jelenlétükkel, illetve szolgálataikkal. Hiszen – mint köztudomású – a kezdet kezdetén a Deák tér a szlovák ajkú hívek temploma is volt, a harminc évig ott szolgáló Ján Kollár lelkész pedig a szlovák kultúra és irodalom jelentős személyisége.

Bővebben…

Négyfalusi vendégek Mosonmagyaróváron

A mosonmagyaróvári evangélikus gyülekezet 2003-ban alakított ki testvér-gyülekezeti kapcsolatot a barcasági Négyfalu egyik evangélikus gyülekezetével, Csernátfaluval. A nyolc év alatt több alkalommal is ellátogattak egymás gyülekezetébe a két egyházközség tagjai. Idén a csernátfalusiak látogatásán volt a sor: június 2--6. között Török László lelkész vezetésével harminc erdélyi vendég érkezett Mosonmagyaróvárra.

Bővebben…

Evangélikus nap Négyfaluban

A barcasági Négyfaluban evangélikus napra gyűltek össze Cantate vasárnapján, május 22-én a lutheránus hívek. A házigazda a hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet volt, a vendégek pedig Négyfalu mind az öt gyülekezetéből – Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu-Alszeg és Hosszúfalu-Fürészmező – érkeztek. A napot nyitó ünnepi istentisztelet igehirdetői szolgálatát dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke végezte.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek