Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

A Magyar Evangélikus Konferencia alapszabálya

Maek-Alapszabaly.doc — Microsoft Word Document, 65Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

A Magyar Evangélikus Konferencia

Alapszabálya

1. §. A társadalmi szervezet neve: Magyar Evangélikus Konferencia

Rövidített neve: MAEK vagy Konferencia

A Konferencia neve németül: Ungarische Evangelisch-Lutherische Konferenz

A Konferencia neve angolul: Hungarian Lutheran Conference

2. §. A Konferencia székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.

3. §. A Konferencia elérhetőségei:

Levélcím: 1088 Budapest, Puskin utca 12.

E-mail-cím: maek@lutheran.hu

Telefon/fax: 06-1/338-2302

4. §. A Konferencia célja és tevékenysége:

 1. A Konferencia a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világon bárhol élő magyar anyanyelvű evangélikus (protestáns) egyházak, gyülekezetek, illetve a nem magyar nyelvű egyházak közösségében élő magyar anyanyelvű evangélikusok testvéri és szolgálati közössége. Feladatának érzi, hogy erősítse és elmélyítse a közösséget alkotó tagok identitását, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy a magyar anyanyelvű evangélikus (protestáns) közösségek és személyek egymást és intézményeiket megismerhessék, és kölcsönösen támogathassák. A Konferencia célja továbbá az evangélizáció előmozdítása, az egyházért és a magyarságért érzett felelősségtudat erősítése, az elesettek iránti szolidaritás, a szabadság, a türelem és a nyitottság Jézus Krisztus tanítása szerint való hirdetése.

 1. Az egyházi élet elősegítése, a gyülekezetek egymás közötti kapcsolatainak erősítése, a testvérgyülekezeti kapcsolatok támogatása, a külföldi lelkészi szolgálat, lelkésztovábbképzés segítése, valamint ösztöndíjak alapítása, elbírálása.

 1. Tanácskozás a gyülekezeteket érintő kérdésekről, a taggyülekezetek érdekeinek képviselete a magyar és külföldi egyházak és világi szervezetek irányában.

 1. Kölcsönös tájékoztatás és teológiai továbbképzés, közös munkaágak támogatása.

 1. A keresztyén evangélizációs küldetés tudatos elkötelezettségű végzése, a keresztyénség társadalmi és kulturális szerepének és feladatainak vállalása, állásfoglalások kialakítása, mindezek megismertetése.

(6) A Konferencia az előbbiekben meghatározott céljainak elérése érdekében oktatási-, kulturális-, nemzetközi-, szociális-diakóniai-, szabadidős- és egyéb tevékenységet végez.

- 2 -

5. §. A Konferencia tagjai:

(1) A konferenciabeli tagsági viszony lehet:

a) rendes,

b) tiszteletbeli

(2) A Konferencia rendes tagja lehet az az evangélikus (protestáns) egyházhoz tartozó jogi személy, gyülekezeti szövetség, gyülekezet, illetve felnőtt korú természetes személy, aki, vagy amely az alapszabályban foglaltakat elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek tartja, a Konferencia tevékenységében részt vesz. Amennyiben egy egyház, gyülekezeti szövetség, illetve gyülekezet a Konferencia tagja, a belépett egyház, gyülekezeti szövetség, illetve gyülekezet tagjai önállóan, egyénileg már nem léphetnek be. A belépési szándékot az Elnökségnél kell bejelenteni, ahol a tag felvételéről döntenek. A Konferencia rendes tagjává váláshoz további feltétel, hogy a belépni szándékozó a küldöttgyűlés által megállapított tagdíj megfizetését vállalja.

(3) Tiszteletbeli tag lehet minden természetes személy, akit az Elnökség, vagy a Tagszervezet előterjesztése alapján érdemeire való tekintettel a Küldöttgyűlés annak nyilvánít.

(4) A tagsági jogviszony megszűnik:

- az Elnökségnek bejelentett kilépéssel,

- elhalálozással, vagy

- jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnéssel, továbbá

- kizárással.

A tag kizárására kerül sor a 10.§ (2) b) pontban meghatározott esetben.

A kizárás iránti eljárás megindításáról az érintettet írásban haladéktalanul értesíteni kell. A kizárásról tárgyaláson, a felek meghallgatásával, kontradiktórius eljárásban az Etikai és Fegyelmi Bizottság határoz. A határozattal szemben 15 napon belül az Elnökséghez benyújtott fellebbezésnek van helye. A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségekről az érintettet írásban tájékoztatni kell. A kizárásról végső fokon a Küldöttgyűlés dönt.

6. §. A tagok joga és kötelessége:

(1) A Konferencia rendes tagja részt vesz a Konferencia tevékenységében, munkájában és rendezvényein, szavazati joggal bír, valamint eleget tesz az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek. A rendes tag aktív és passzív választójoggal bír. Csak a Küldöttgyűlés rendes tagja választható a Konferencia testületeibe illetőleg tisztségére. Minden rendes tag egy szavazati joggal bír.

(2) A Konferencia rendes tagjai vállalják, hogy a működtetésre tagdíjat fizetnek, és a Küldöttgyűlés által megállapított kétévi tagdíjat a következő küldöttgyűlés időpontjáig befizetik.

(3) A rendes tagok az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tartják.

- 3 -

(4) A Konferencia jogi személy tagjai bejegyzett képviselőjük útján, gyülekezeti szövetségi, valamint gyülekezeti tagjai kijelölt képviselőik útján képviseltetik magukat a Küldöttgyűlésben. A jogi személyt, gyülekezeti szövetséget, valamint gyülekezetet képviselője útján a rendes tagokkal azonos jogok illetik, és kötelezettségek terhelik.

(5) A tiszteletbeli tag a küldöttgyűlésen tanácskozási, valamint javaslattételi joggal vehet részt. Szavazati, választási, valamint választhatósági joggal nem rendelkezik, ugyanakkor köteles tiszteletben tartani az Alapszabály rendelkezéseit, valamint erősíteni a Konferencia jó hírnevét.

7. §. A Konferencia szervezeti felépítése és testületi szervei:

(1) A Konferencia szervei:

 1. Küldöttgyűlés,

 2. Elnökség,

 3. Számvizsgáló Bizottság

 4. Etikai és Fegyelmi Bizottság

(2) A Konferencia tisztségviselői: az Elnök, az Alelnökök és a Főtitkár.

8. §. A Küldöttgyűlés:

  1. A Konferencia legfelsőbb döntéshozó testületi szerve a Küldöttgyűlés, a tagok összessége által 6 év időtartamra megválasztott 52 fős testületi szerv, amelybe

a) a Magyarországi Evangélikus Egyház 25 tagot,

b) a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház 12 tagot,

c) a Szerbiában-Vajdaságban élő Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház 2 tagot,

d) az Ausztriában élő két magyarnyelvű evangélikus gyülekezet 1-1 tagot,

e) a Szlovákiai Evangélikus Egyház magyar anyanyelvű tagjainak képviselői 3 tagot,

f) a Szlovéniai Evangélikus Egyház magyar anyanyelvű tagjainak képviselői 1 tagot,

g) A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 4 tagot,

h) a nem európai (Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália) diaszpórában élő magyar nyelvű evangélikus közösségek 2 tagot,

i) a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkészek Munkaközössége 1 tagot delegálnak.

(2) A kiküldő jogi személy, gyülekezeti szövetség, gyülekezet az általa meghatározott rend szerint, írásbeli meghatalmazást ad küldötteinek.

(3) A Konferencia kétévente legalább egyszer rendes küldöttgyűlést tart. A Küldöttgyűlést az Elnök hívja össze írásban, a hely, az időpont a napirendi pontok megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább három hónappal. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele jelen van. A Küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnök legalább 10 tag kérésére titkos, név szerinti szavazást köteles elrendelni. A választás titkos szavazással történik.

(4) Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével indítványozza, illetve a bíróság elrendeli.

- 4 -

(5) A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. Az Alapszabály módosítása.

 2. A feloszlás, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása.

 3. Az Elnökség tagjainak (7 fő), és a tisztségviselőknek, valamint a Számvizsgáló Bizottság, és az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak a megválasztása 6 éves időtartamra.

 4. A Konferencia kétéves költségvetésének, valamint zárszámadásának jóváhagyása.

 5. Az Elnökség kétéves beszámolójának az elfogadása.

 6. A tagdíj megállapítása.

 7. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. (pl. kizárás: 5.§. 4.)

9. §. Az Elnökség:

(1) A Konferencia ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, amely a Konferencia folyamatos működését irányítja.

(2) A Konferencia 7 fős Elnökségének tagja az Elnök, a Kárpát-medencén kívüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős Alelnök, a Kárpát-medencén belüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős Alelnök, valamint további 4 fő. A Konferencia Elnökségének tagjait a Küldöttgyűlés saját kebeléből választja. Az Elnökség megbízatása a megválasztását követően 6 évig tart.

(3) Az Elnökség legalább évente egyszer megtartott üléseit az Elnök hívja össze írásban, a hely, az időpont és a napirendi pontok megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább két hónappal. Az ülést az Elnök vezeti. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjai közül öten jelen vannak. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) Az Elnökség feladatai:

a) Gondoskodik a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról.

 1. Előkészíti a Küldöttgyűlés munkáját, javaslatot tesz a napirendre.

c) Elkészíti és a Küldöttgyűlés elé terjeszti a beszámolót, zárszámadást, jelentést készít a Konferencia tevékenységéről

d) Tájékoztatja a tagságot a Konferenciát érintő kérdésekről.

e) Elbírálja a tagsági kérelmeket, valamint másodfokon dönt a tagok kizárásáról.

f) Irányítja a Konferencia adminisztrációs és pénzügyi tevékenységét.

g) Elbírálja a Számvizsgáló Bizottság, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság döntésivel szemben benyújtott fellebbezéseket.

10. §. A Konferencia állandó bizottságai:

(1) A Számvizsgáló Bizottság:

a) A Küldöttgyűlés által megválasztott Számvizsgáló Bizottság (3 fő) feladata a Konferencia pénzkezelésének és kétéves zárszámadásának felülvizsgálata, a Konferencia működésének és gazdálkodásának belső ellenőrzése.

- 5 -

b) Az Elnökség ülésein a Számvizsgáló Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A Számvizsgáló Bizottság vizsgálata során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a Konferencia könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság:

a) A Küldöttgyűlés által megválasztott Etikai és Fegyelmi Bizottság (3 fő) feladata a Konferencia tagjai és testületei etikai és fegyelmi ügyeinek elbírálása.

b) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság törvénysértést, illetőleg etikai vétséget állapíthat meg, amennyiben az adott magatartás vagy mulasztás az Evangélium tanításával, a hatályos világi vagy egyházi törvényekkel, illetőleg a jelen Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes.

(3) A Számvizsgáló Bizottság, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén annak minden tagja jelen van, határozatait szótöbbséggel hozza. A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de legalább évente, az Etikai és Fegyelmi Bizottság szükség szerint tart ülést, amelyet a bizottsági elnök hív össze írásban, a hely, az időpont, és a napirendi pontok megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább két hónappal. Az ülést a bizottság elnöke vezeti. A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) A Számvizsgáló Bizottság, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság megbízatása a megválasztását követően 6 évig tart.

11. §. A tisztségviselők feladatai:

(1) Az Elnök feladatai:

 1. Az Elnök képviseli a Konferenciát, összehívja és vezeti a Küldöttgyűlést és az Elnökségi üléseket.

 2. Felügyeli a Konferencia ügyeit, a tisztségviselők munkáját, az Alapszabály, a határozatok és a rendelkezések betartását.

 3. Felügyeli a pénzügyeket.

(2) A Kárpát-medencén kívüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős Alelnök akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt, és teljes jogkörrel képviseli a Konferenciát. A Konferencia másik Alelnöke felelős a Kárpát-medencén belüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért.

(3) A Főtitkár felel a Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyvvezetéséért, a Konferencia jogi ügyeiért. A jegyzőkönyveket az Elnök és a Főtitkár írja alá. A Főtitkár a Konferencia ügyvitelét folyamatosan irányítja, elősegíti a tagszervezetek, taggyülekezetek egymással való kapcsolattartását, felelős az iroda vezetéséért. A Főtitkár nem tagja az Elnökségnek, annak ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A Főtitkár tevékenységével összefüggésben az Elnökségnek tartozik felelősséggel, valamint beszámolási kötelezettséggel.

(4) A Konferenciára vonatkozó okiratokat és nyilatkozatokat a Konferencia nevében az Elnök, valamint a 9. § (2) bekezdésében meghatározott két Alelnök írja alá.

- 6 -

12. §. A Konferencia gazdálkodása:

(1) A Konferencia vagyona a rendes tagok által fizetett tagdíjakból, a jogi- és magánszemélyek felajánlásaiból, adományokból, egyéb támogatásokból (pl.: elnyert pályázatok) képződik.

A Konferencia a Küldöttgyűlés összehívásának gyakoriságához igazítva kétéves költségvetést fogad el.

A Konferencia vállalkozási tevékenységet, gazdálkodást csak az alapszabályban meghatározott céljai megvalósítása érdekében másodlagos jelleggel végez. A Konferencia tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel.

(2) A Konferencia a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem céljai megvalósítására fordítja.

(3) A Konferencia bankszámlája felett az Elnök, valamint a Kárpát-medencén kívüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős Alelnök együttesen jogosultak rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezés tekintetében a Kárpát-medencén kívüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős Alelnök képviseleti joggal rendelkezik.

(4) A Konferencia könyveit a hivatalos magyar pénznemben vezeti, a gazdálkodásról szóló beszámolókat is a hivatalos magyar pénznemben készíti el.

13. §. Záró rendelkezések:

 1. A jelen társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa,valamint megválassza 7 tagú Elnökségét, a Számvizsgáló Bizottságot, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottságot.

(2) A Konferencia megszűnik:

a) feloszlással,

b) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,

c) feloszlatással,

d) valamint megszűnésének megállapításával.

(3) A Konferencia megszűnése esetén vagyonáról és a fennmaradó iratokról a Küldöttgyűlés dönt.

(4) A Konferencia egyéb szervezeti és működési kérdéseiről, továbbá pénzkezeléséről szükség szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabály rendelkezéseivel.

(5) Jelen Alapszabályt a 2006. szeptember 26. napján, Budapesten tartott megismételt alakuló közgyűlés fogadta el, és a 2006. október 13-án, Orosházán tartott közgyűlés az újonnan belépett tagok javaslatai alapján módosított szöveggel hatályba léptette.

- 7 -

…………………………… ……………………………

Prőhle Gergely Gáncs Péter

Elnök a Kárpát-medencén kívüli magyar evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős Alelnök

……………………………

Benczúr László

a Kárpát-medencén belüli magyar

evangélikusokkal való kapcsolattartásért felelős

Alelnök

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek